عکس هاشمی طبا و نوه هایش در یک نشریه

عکس هاشمی طبا و نوه هایش در یک نشریه
انتخاب -او در مصاحبه با این نشریه گفته برای انتخابات ۲۰ میلیون تومان خرج کرده و تاکید کرده است.

عکس هاشمی طبا و نوه هایش در یک نشریه