عکس: مجوز به رپ خوانی در «خندوانه»

عکس: مجوز به رپ خوانی در «خندوانه»
باید پرسید صدا و سیما چگونه به موسیقی ای مجوز می دهد که صراحتاً رپ خوانی می کند و چرا جای موسیقی های ارزشی در چنین برنامه ای خالی است؟! شهدای ایران: خندوانه آنگونه که از نامش مشخص است برنامه ای برای خنداندن مردم و آوردم لبخند بر لب ملت…

عکس: مجوز به رپ خوانی در «خندوانه»