عکس: فراخوان پولی احمدی‌ نژاد سوژه کاربران!

عکس: فراخوان پولی احمدی‌ نژاد سوژه کاربران!
در راستای فراخوان پولی احمدی نژاد، این طرح مهدی احمدیان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

عکس: فراخوان پولی احمدی‌ نژاد سوژه کاربران!