عکس: راننده شیطان صفت در بیابان مرا تسلیم نیت شوم خود کرد

عکس: راننده شیطان صفت در بیابان مرا تسلیم نیت شوم خود کرد
در تاریکی بیایان فریاد رسی نیست، راننده شیطان صفتی که در پوشش مسافرکش زن جوان را سوار کرده و او را به بیابان کشانده است،می خواهد او را مورد اهداف شیطانی خود قرار دهد. راه گریزی نیست اما زن می‌دود. آنقدر می‌دود تا از نفس می‌افتد و روی خاک و…

عکس: راننده شیطان صفت در بیابان مرا تسلیم نیت شوم خود کرد