عکس: دو نیم شدن کوه یخی در قطب جنوب!

عکس: دو نیم شدن کوه یخی در قطب جنوب!
تصویری از شکاف های عمیق ایجاد شده روی کوه های غول پیکر یخی قطب جنوب منتشر می شود.

عکس: دو نیم شدن کوه یخی در قطب جنوب!