عکس: دانشگاه شهید بهشتی در سال 1350

عکس: دانشگاه شهید بهشتی در سال 1350
تصویری که در ادامه مشاهده می کنید متعلق است به حدود ۴۶ سال پیش، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران، خیابانی که دانشگاه ملی ایران “شهید بهشتی”…

عکس: دانشگاه شهید بهشتی در سال 1350