عکس: تهران؛ خیابان مولوی سال ۱۳۲۵

عکس: تهران؛ خیابان مولوی سال ۱۳۲۵
در ادامه تصویری از تهران؛ خیابان مولوی درسال ۱۳۲۵را مشاهده می کنید.

عکس: تهران؛ خیابان مولوی سال ۱۳۲۵