عکس: تریاک جدید هم رسید!

عکس: تریاک جدید هم رسید!
ماموران گمرک فرودگاه امام(ره) دربسته های سوپ آماده و حلیم مقادی تریاک کشف کردند!

عکس: تریاک جدید هم رسید!