عکس: احمدی‌ نژاد صدای مشائی را هم درآورد!

عکس: احمدی‌ نژاد صدای مشائی را هم درآورد!
در حاشیه انتشار فراخوان احمدی نژاد برای دریافت پول از مردم جهت امور فرهنگی و اجتماعی(!) و ارائه شماره حساب مشترک خودش و بقایی./خبرانلاین  

عکس: احمدی‌ نژاد صدای مشائی را هم درآورد!