عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»

عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»
انتخاب -طرح شماره جدید نشریه تایم: کرملین سوار بر کاخ سفید.

عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»