عکس/هاشمی شاهرودی در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم

عکس/هاشمی شاهرودی در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم

عکس/هاشمی شاهرودی در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم