عکس/موزه ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در کرمان

عکس/موزه ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در کرمان

عکس/موزه ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در کرمان