عکس/ضیافت افطار روحانی با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

عکس/ضیافت افطار روحانی با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

عکس/ضیافت افطار روحانی با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی