عکس/ثبت نام دختر خردسال برای ریاست جمهوری

عکس/ثبت نام دختر خردسال برای ریاست جمهوری
انتخاب -فردی با حضور در وزارت کشور می گوید: ثبت نام ریاست جمهوری طبق قانون شرايط سني ندارد به همین دلیل آمده تا دختر خردسالش را در انتخابات ثبت نام کند!

عکس/ثبت نام دختر خردسال برای ریاست جمهوری