علی مطهری خط قرمز ماست؛ خبر تلاش برای حذف او از هیئت رئیسه شایعه است / تخلف را در انتخابات کسی کرد که وعده ی دروغ داد، نه روحانی / اگر امروز بگویند وعده شان قابل اجرا نیست، رای شان 3 میلیون می شود

علی مطهری خط قرمز ماست؛ خبر تلاش برای حذف او از هیئت رئیسه شایعه است / تخلف را در انتخابات کسی کرد که وعده ی دروغ داد، نه روحانی / اگر امروز بگویند وعده شان قابل اجرا نیست، رای شان 3 میلیون می شود
از تریبون عمومی استفاده میکنند و رای حلال و حرام را طرح می کنند. چرا با دین مردم بازی می کنید؟ چرا میگوییند مردم برخلاف دین حرکت کردند؟ مگر کتاب دین شمایید؟ این ترازو را چه کسی به شما داده؟ چرا موجب دودستگی و چند قطبی می شوید؟ تمام این مردم عاشق رهبری و کشورشان هستند.

علی مطهری خط قرمز ماست؛ خبر تلاش برای حذف او از هیئت رئیسه شایعه است / تخلف را در انتخابات کسی کرد که وعده ی دروغ داد، نه روحانی / اگر امروز بگویند وعده شان قابل اجرا نیست، رای شان 3 میلیون می شود