علی لاریجانی: اطلاعی از رای دادن محصوران ندارم

علی لاریجانی:
اطلاعی از رای دادن محصوران ندارم

علی لاریجانی:
اطلاعی از رای دادن محصوران ندارم