عضو فراکسیون امید: نظر مجلس نسبت به شریعتمداری و حجتی مثبت است / جواب های آذری جهرمی مثبت بود

عضو فراکسیون امید: نظر مجلس نسبت به شریعتمداری و حجتی مثبت است / جواب های آذری جهرمی مثبت بود

عضو فراکسیون امید: نظر مجلس نسبت به شریعتمداری و حجتی مثبت است / جواب های آذری جهرمی مثبت بود