عضومجلس خبرگان:حرمت رئیس جمهوری واجب است

عضومجلس خبرگان:حرمت رئیس جمهوری واجب است

عضومجلس خبرگان:حرمت رئیس جمهوری واجب است