عسلی که می‌خوریم آلوده است؟

عسلی که می‌خوریم آلوده است؟
آزمایش ۱۹۸ نمونه عسل در دنیا نشان داد ۷۵ درصد از این فرآورده‌ها به سم آلوده است.

عسلی که می‌خوریم آلوده است؟