عربستان سعودی: درگیری مسلحانه با مخالفان شیعه / 7 کشته و صدها آواره

عربستان سعودی: درگیری مسلحانه با مخالفان شیعه / 7 کشته و صدها آواره

عربستان سعودی: درگیری مسلحانه با مخالفان شیعه / 7 کشته و صدها آواره