عربستان:از بدهی‌های عراق چشم پوشی نمی کنیم

عربستان:از بدهی‌های عراق چشم پوشی نمی کنیم

عربستان:از بدهی‌های عراق چشم پوشی نمی کنیم