عباس: از آلمان می‌خواهیم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد

عباس: از آلمان می‌خواهیم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد

عباس: از آلمان می‌خواهیم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد