عامل بمب‌گذاری منچستر عضو یک شبکه تروریستی بوده است

عامل بمب‌گذاری منچستر عضو یک شبکه تروریستی بوده است

عامل بمب‌گذاری منچستر عضو یک شبکه تروریستی بوده است