ظریف: برجام قابل مذاکره نیست / توافق «بهتر» خیال خام آمریکاست

ظریف: برجام قابل مذاکره نیست / توافق «بهتر» خیال خام آمریکاست
وزیر امور خارجه کشورمان، با تاکید بر این که برجام قابل مذاکره مجدد نیست، گفت : وقت آن است که آمریکا از آسمان و ریسمان بافتن در مورد برجام دست بردارد.

ظریف: برجام قابل مذاکره نیست / توافق «بهتر» خیال خام آمریکاست