ظریف: برای تحکیم روابط اقتصادی و نبرد با تروریسم به روسیه آمده‌ایم

ظریف: برای تحکیم روابط اقتصادی و نبرد با تروریسم به روسیه آمده‌ایم

ظریف: برای تحکیم روابط اقتصادی و نبرد با تروریسم به روسیه آمده‌ایم