ظریف: آمریکا را دعوت نکرده ایم

ظریف: آمریکا را دعوت نکرده ایم
ظریف گفت: ما مخالف حضور آمریکا در نشست آستانه هستیم و دعوتی از آنها نکرده‌ایم.

ظریف: آمریکا را دعوت نکرده ایم