ضررکار شبانه به توانایی بدن در ترمیم DNA

ضررکار شبانه به توانایی بدن در ترمیم DNA
طبق نتایج یک مطالعه، شیفت کاری شبانه ممکن است مانع از توانایی فرد در ترمیم آسیب DNA ناشی از فرایندهای عادی سلولی شود.

ضررکار شبانه به توانایی بدن در ترمیم DNA