صوت/ رهبر انقلاب: نیایند حرفی را که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر و تاویل کنند و بگویند مراد فلانی این است که حضور مردم دولتی را سر کار می آورد که آن دولت… نخیر آقا!

صوت/ رهبر انقلاب: نیایند حرفی را که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر و تاویل کنند و بگویند مراد فلانی این است که حضور مردم دولتی را سر کار می آورد که آن دولت… نخیر آقا!

صوت/ رهبر انقلاب: نیایند حرفی را که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر و تاویل کنند و بگویند مراد فلانی این است که حضور مردم دولتی را سر کار می آورد که آن دولت… نخیر آقا!