صداوسیما برنامه های عادی خود را به خاطر درگذشت آیت الله هاشمی قطع نکرد!

صداوسیما برنامه های عادی خود را به خاطر درگذشت آیت الله هاشمی قطع نکرد!

صداوسیما برنامه های عادی خود را به خاطر درگذشت آیت الله هاشمی قطع نکرد!