شکوری‌راد: به جای اصرار بر افراد کابینه، باید دنبال عملکرد اصلاح‌طلبانه باشیم

شکوری‌راد: به جای اصرار بر افراد کابینه، باید دنبال عملکرد اصلاح‌طلبانه باشیم

شکوری‌راد: به جای اصرار بر افراد کابینه، باید دنبال عملکرد اصلاح‌طلبانه باشیم