شکارچیان طلا در معادن غیرقانونی غنا

شکارچیان طلا در معادن غیرقانونی غنا
«هایدی وودمن» به غنا در غرب آفریقا سفر کرد تا به بررسی کسب و کار پررونق معادن این منطقه از جمله تعداد فزاینده معادن غیرقانونی بپردازد.

شکارچیان طلا در معادن غیرقانونی غنا