شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت سلفی بگیر

شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت سلفی بگیر
بحث تصویب دو فوریت راه اندازی کمیته حقیقت یاب در شورای شهر تهران بار دیگر مطرح شد.

شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت سلفی بگیر