شهرک شولا در غرب دیرالزور آزاد شد/ ورود کاروان امدادی و لجستیک وارد به دیرالزور

شهرک شولا در غرب دیرالزور آزاد شد/ ورود کاروان امدادی و لجستیک وارد به دیرالزور

شهرک شولا در غرب دیرالزور آزاد شد/ ورود کاروان امدادی و لجستیک وارد به دیرالزور