شهرداری زیر حرفش زد/ طرح ترافیک رایگان خودروی هیبریدی متوقف شد

شهرداری زیر حرفش زد/ طرح ترافیک رایگان خودروی هیبریدی متوقف شد

شهرداری زیر حرفش زد/ طرح ترافیک رایگان خودروی هیبریدی متوقف شد