شنیده شدن زمزمه تشکیل معاونت اطلاع رسانی در دولت / دعایی: روحانی میخواهد مرکزی قابل اعتماد راه اندازی کند / عطریانفر: نباید کل بار اطلاع رسانی بر دوش روحانی باشد؛ با تشکیل معاونت اطلاع رسانی فقر و محرومیت در این این بخش رفع می شود /صالحی امیری با حضور در این سمت می تواند فعالیت های دولت در حوزه اطلاع رسانی را نظم ببخشد

شنیده شدن زمزمه تشکیل معاونت اطلاع رسانی در دولت / دعایی: روحانی میخواهد مرکزی قابل اعتماد راه اندازی کند / عطریانفر: نباید کل بار اطلاع رسانی بر دوش روحانی باشد؛ با تشکیل معاونت اطلاع رسانی فقر و محرومیت در این این بخش رفع می شود /صالحی امیری با حضور در این سمت می تواند فعالیت های دولت در حوزه اطلاع رسانی را نظم ببخشد
دو چهره برجسته رسانه ای از تشکیل معاونت اطلاع رسانی در ریاست جمهوری استقبال کردند و آن را گامی در جهت معرفی بهتر دستاوردهای دولت توصیف کردند.

شنیده شدن زمزمه تشکیل معاونت اطلاع رسانی در دولت / دعایی: روحانی میخواهد مرکزی قابل اعتماد راه اندازی کند / عطریانفر: نباید کل بار اطلاع رسانی بر دوش روحانی باشد؛ با تشکیل معاونت اطلاع رسانی فقر و محرومیت در این این بخش رفع می شود /صالحی امیری با حضور در این سمت می تواند فعالیت های دولت در حوزه اطلاع رسانی را نظم ببخشد