شعارهای استقبال از رئیسی در سمنان/«ای پسر فاطمه حمایتت می‌کنیم»، «رأی ما رأی ما سید مظلوم ما»

شعارهای استقبال از رئیسی در سمنان/«ای پسر فاطمه حمایتت می‌کنیم»، «رأی ما رأی ما سید مظلوم ما»

شعارهای استقبال از رئیسی در سمنان/«ای پسر فاطمه حمایتت می‌کنیم»، «رأی ما رأی ما سید مظلوم ما»