شریعتمداری: روحانی، رئیس دولت دوازدهم است

شریعتمداری: روحانی، رئیس دولت دوازدهم است

شریعتمداری: روحانی، رئیس دولت دوازدهم است