شریعتمداری: جهانگیری با اقتدار معاون اول دولت دوازدهم خواهد بود

شریعتمداری: جهانگیری با اقتدار معاون اول دولت دوازدهم خواهد بود

شریعتمداری: جهانگیری با اقتدار معاون اول دولت دوازدهم خواهد بود