شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست

شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست

شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست