شاه غلام از هدایت فجرسپاسی استعفا کرد

شاه غلام از هدایت فجرسپاسی استعفا کرد
غلامحسین پیروانی به دلیل تداوم مشکلات مالی از سمت خود استعفا داد.

شاه غلام از هدایت فجرسپاسی استعفا کرد