شاخه نظامی حماس خواستار کنار رفتن شاخه سیاسی آن از اداره نوار غزه شد

شاخه نظامی حماس خواستار کنار رفتن شاخه سیاسی آن از اداره نوار غزه شد

شاخه نظامی حماس خواستار کنار رفتن شاخه سیاسی آن از اداره نوار غزه شد