سیدرضا اکرمی: کابینه برای این همه مدعی جا ندارد / سهم خواهان از دولت ممکن است 50 نفر هم نباشند

سیدرضا اکرمی: کابینه برای این همه مدعی جا ندارد / سهم خواهان از دولت ممکن است 50 نفر هم نباشند

سیدرضا اکرمی: کابینه برای این همه مدعی جا ندارد / سهم خواهان از دولت ممکن است 50 نفر هم نباشند