سیاستمداریونانی: برجام یکی از توافقات مهم است

سیاستمداریونانی: برجام یکی از توافقات مهم است

سیاستمداریونانی: برجام یکی از توافقات مهم است