سوریه ادعای حمله به پایگاه‌های هوایی این کشور را تکذیب کرد

سوریه ادعای حمله به پایگاه‌های هوایی این کشور را تکذیب کرد

سوریه ادعای حمله به پایگاه‌های هوایی این کشور را تکذیب کرد