سودان مذاکرات «رفع تحریم» با واشنگتن را تعلیق کرد

سودان مذاکرات «رفع تحریم» با واشنگتن را تعلیق کرد

سودان مذاکرات «رفع تحریم» با واشنگتن را تعلیق کرد