سلفی پرستو صالحی با «مهدی پاشنه طلا»

سلفی پرستو صالحی با «مهدی پاشنه طلا»
تصویری از پرستو صالحی و ناصر ملک مطیعی، بازیگر معروف و پیشکسوت را مشاهده می کنید.  

سلفی پرستو صالحی با «مهدی پاشنه طلا»