سفرای ایران باید تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی باشند

سفرای ایران باید تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی باشند

سفرای ایران باید تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی باشند