سردار دهقان: وزیر دفاع دولت دوازدهم خارج از وزارت دفاع نخواهد بود

سردار دهقان: وزیر دفاع دولت دوازدهم خارج از وزارت دفاع نخواهد بود

سردار دهقان: وزیر دفاع دولت دوازدهم خارج از وزارت دفاع نخواهد بود