سردارسنایی راد: مراسم تحلیف درشرایط امنیتی ویژه‌ای برگزار میشود

سردارسنایی راد: مراسم تحلیف درشرایط امنیتی ویژه‌ای برگزار میشود

سردارسنایی راد: مراسم تحلیف درشرایط امنیتی ویژه‌ای برگزار میشود