سرخو: با هزینه پل‌صدر می‌توانستیم دو خط مترو احداث کنیم/ شاکری: مسئولان ماسک‌ها را به چشم زده‌اند، نه دهان!

سرخو: با هزینه پل‌صدر می‌توانستیم دو خط مترو احداث کنیم/ شاکری: مسئولان ماسک‌ها را به چشم زده‌اند، نه دهان!

سرخو: با هزینه پل‌صدر می‌توانستیم دو خط مترو احداث کنیم/ شاکری: مسئولان ماسک‌ها را به چشم زده‌اند، نه دهان!